top of page

建築設計

瑞芳居 HL House

台中
2017
基地面臨西向・面臨公園
業主訴求・借景公園綠意・但隱私不受公園干擾
西向光影氛圍・但要避免西曬日照
​樓梯於無窗牆邊・但白天與夜晚有光影
HL House E-04
HL House E-05
HL House E-01
HL House E-02
HL House E-12
HL House I-82
HL House I-84
HL House I-47
HL House 梯之光-02
HL House 梯之光-07
bottom of page