top of page

建築設計

白居 LH House

台中・南屯
2015
建築的表情・可以不在色彩
可以不在對比・不在形式
而在於明暗光影・取代色彩與對比
線條量體比例・取代形式
呈現純粹與齊一   
LH-House-E_thumbnail
LH-House-E-1
LH-House-E-2
LH-House-E-3
LH-House-E-5
LH-House-E-4
LC House E-01
LC House E-06
LC House E-04
LH-House-E-6
LH-House-E-7
LH-House-E-9
LH-House-E-8
bottom of page