top of page

建築設計

豐原 WL House

台中・豐原
2008
「相」由心生 ・ 無形之「相」
建築表情之相・由建築內心之欲為映照而出
透過設計者之述・傳達建築之心意
WL-House-E_thumbnail
WL-House-E-1
WL-House-E-2
WL-House-E-3
WL-House-E-4
WL-House-E-5
WL-House-E-6
WL-House-E-7
WL-House-E-8
WL-House-E-9
bottom of page